Realizacja do 3 dni lub Priorytet 24h
Gwarancja na 2 lata
Pakowanie na prezent od 12 zł
30 dni na wymianę

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN „KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO”

z dnia 11 grudnia 2017 roku

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem „Konkursu Mikołajkowego” (dalej: „Konkurs”) jest firma Biżuteria Perlove Emilia Rogala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klukowskiej 52/21, NIP: 1132349444, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 6. Organizator jest przyrzekającym Nagrody, o których jest mowa w §3 niniejszego Regulaminu, w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 7. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora, czyli BIŻUTERII PERLOVE.
 8. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia konkursu dnia 11 grudnia 2017 r. do końca dnia 21 grudnia 2017 r.
 9. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem portalu internetowego mieszczącego się pod adresem www.facebook.com i zostanie ogłoszony na fanpage Organizatora mieszczącym się pod dokładnym adresem www.facebook.com/bizuteriaperlove (dalej: „Facebook”) oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Instagram, której odpowiednikiem jest portal internetowy mieszczący się pod adresem www.instagram.com i zostanie ogłoszony na fanpage Organizatora mieszczącym się pod adresem www.instagram.com/perlovepl, nazwa użytkownika "perlovepl" (dalej: „Instagram”).
 10. Właścicielem portalu Facebook jest firma Facebook, Inc. Company 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA, 94025 United States, zaś właścicielem aplikacji mobilnej i portalu Instagram jest firma Instagram 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 United States.
 11. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook czy Instagram ani z nimi związany.
 12. Ważnym elementem konkursu jest grafika konkursowa, zwana dalej „Grafiką konkursową”, która wygląda następująco:

Srebrny naszyjnik ze śnieżynką do wygrania w konkursie.

 

§3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznane zostaną 2 (słownie: dwie) nagrody (dalej: „Nagrody”). Z czego jedna zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu na Facebooku, a druga Uczestnikowi Konkursu na Instagramie.
 2. Nagrodami w konkursie są srebrne naszyjniki o długości 42 cm z zawieszkami w kształcie płatka śniegu i gwiazdki takie jak na Grafikach konkursowych.
 3. Biżuteria będąca nagrodami w Konkursie jest pełnowartościowa.
 4. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na inną rzecz, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast wydania Nagrody.
 5. Dopuszczalna jest możliwość, aby jedna osoba otrzymała dwie Nagrody w przypadku gdy weźmie udział w Konkursie zarówno na portalu Facebook jak i Instagram i w obu przypadkach zostanie wyłoniona jako zwycięzca Konkursu.

 

 §2 [UCZESTNICY I ICH UDZIAŁ W KONKURSIE]

 1. W Konkursie mogą̨ brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są̨ osobami pełnoletnimi lub są̨ osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę̨ przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.
 6. Udział w konkursie wymaga od Uczestników dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z dostępem do internetu. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi także posiadać konto zarejestrowane na portalu, na którym będzie prowadzony Konkurs, a w którym chce wziąć udział i być właścicielem tego konta. Konta Uczestników muszą być ich prawdziwymi kontami. Nie jest dopuszczalne branie udziału w konkursie z kont nieprawdziwych założonych jedynie w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Aby wziąć udział w Konkursie prowadzonym na portalu Facebook, Uczestnik powinien:
  • Polubić fanpage Organizatora mieszczący się pod adresem www.facebook.com/bizuteriaperlove poprzez kliknięcie opcji „Lubię to” odpowiadającej za śledzenie fanpage Organizatora i wyświetlanie Uczestnikowi postów zamieszczanych przez Organizatora na jego fanpage,
  • Udostępnić publicznie na swoim profilu Grafikę konkursową tam zamieszczoną i w opisie do udostępnionej na swoim profilu Grafiki konkursowej napisać w jednym zdaniu za co lubi zimę.
 8. Aby wziąć udział konkursie prowadzonym przez aplikację Instagram Uczestnik powinien:
  • Zaobserwować profil Organizatora o nazwie „perlovepl” (www.instagram.com/perlovepl) poprzez kliknięcie na nim opcji „OBSERWUJ” z konta w serwisie Instagram, z którego uczestnik bierze udział w konkursie, odpowiadającej za śledzenie profilu Organizatora i wyświetlanie Uczestnikowi postów zamieszczanych na tym profilu,
  • Udostępnić publicznie na swoim profilu Grafikę konkursową zamieszoną na profilu "perlovepl" (www.instagram.com/perlovepl) i w opisie do udostępnionej na swoim profilu Grafiki konkursowej napisać w jednym zdaniu za co lubi zimę,
  • Otagować udostępnioną Grafikę konkursową zamieszczając w opisie do niej także następujące sformułowania: „@perlovepl #święta #prezent #naszyjnik #konkurs #konkursperlove”.
  • Jeżeli Uczestnik posiada konto prywatne, aby wziąć udział w konkursie powinien do czasu wyłonienia Laureatów zmienić rodzaj konta na publiczne. Konta prywatne nie mogą brać udziału w Konkursie.
 9. Opisy do Grafik Konkursowych zachęcające do udziału w konkursie zarówno na Facebooku jak i na Instagramie powinny być napisane w języku polskim i nie powinny zawierać błędów ortograficznych oraz stylistycznych. Opisy z dużą liczbą takich błędów nie będą brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców. Dopuszczalne jest tworzenie opisów bez używania polskich znaków.
 10. Opisy Uczestników do Grafiki konkursowej zachęcające do udziału w konkursie nie mogą:
  • zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  • zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora,
  • zawierać treści obraźliwych dla Organizatora lub stanowiących antyreklamę dla produktów Organizatora,
  • naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
  • być kopią opisów innych Uczestników biorących udział w Konkursie.
 11. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie.
 12. Każdy z Uczestników ma prawo wziąć udział w Konkursie jeden raz na portalu Facebook i jeden raz za pośrednictwem aplikacji Instagram.

 

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU I WYŁONIENIE LAUREATÓW]

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród Uczestników spełniających wszystkie warunki Konkursu dla danego portalu (Facebook lub Instagram) na podstawie wyboru najciekawszych i najlepiej zachęcających do udziału w Konkursie opisów zamieszczonych przy udostępnionych Grafikach konkursowych.
 2. Opisy zawierające rażące błędy ortograficzne oraz stylistyczne nie będą brane pod uwagę.
 3. Wyboru najlepszych opisów dokona Organizator.
 4. Wyniki Konkursu zostaną podane na fanpage Organizatora na portalu Facebook i Instagramie dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 20:00.
 5. Lista Laureatów będzie zawierała nazwy użytkowników z portalu, w którym wyłoniono danego Laureata.
 6. Laureaci są zobowiązani do wysłania w terminie 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu poprzez portal, na którym zwyciężyli w konkursie, wiadomości zawierającej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu krajowego do wysyłki nagrody oraz numeru telefonu dla kuriera doręczającego przesyłkę.
 7. W przypadku nieotrzymania od Laureata w wyznaczonym terminie wiadomości, o której mowa w ustępie powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 8. Organizator zastrzega prawo do niewysyłania nagrody poza teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Nagrody zostaną wysłane Laureatom w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej przez Laureata wiadomości w czasie do 7 dni roboczych od otrzymania pełnych danych do wysyłki.
 10. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika z winy Uczestnika, traci on prawo do Nagrody.

 

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator, który zwalnia firmę Facebook oraz Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu portali Facebook i aplikacji Instagram, oraz za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
 3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Biżuteria Perlove Emilia Rogala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klukowskiej 52/21, Warszawa 03-892, lub drogą mailową na adres sklep@perlove.pl.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5. Reklamacja powinna zawierać: nazwę konkursu, udziału w konkursie na którym z portali dotyczy reklamacja, nazwę Uczestnika z tego portalu, jego imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 7. Uczestnik o rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 8. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, czyli firma Biżuteria Perlove Emilia Rogala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klukowskiej 52/21, NIP: 1132349444.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronach Konkursowych oraz w celu wysyłki nagród.
 3. Uczestnicy konkursu biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich imienia, nazwiska, oraz nazwy użytkownika na liście laureatów, w przypadku gdy zostaną wybrani jako zwycięzcy konkursu.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r. Poz 926, z późn. Zm).

 

Regulamin konkursu

 

Regulamin Konkursu w pliku PDF możesz pobrać tutaj.

-5%

na pierwsze zakupy!

Po zapisaniu się do newslettera
kod rabatowy na zakupy
otrzymasz na podanego maila.

Metody płatności
Sposoby dostawy
tel. 505 200 321 (pon. - pt. 10 - 16)