Realizacja do 3 dni lub Priorytet 24h
Bezpłatna dostawa od 300 zł
Pakowanie na prezent
14 dni na zwrot lub wymianę

Regulamin konkursu

 

 

REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNO MA WIELE TWARZY”

z dnia 5 kwietnia 2022 roku

(dalej: „Regulamin”)

 

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Piękno ma wiele twarzy” (dalej: „Konkurs”) jest Biżuteria Perlove Emilia Rogala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klukowskiej 52/21, NIP: 1132349444, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 
 4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 6. Organizator jest przyrzekającym Nagrody, o których jest mowa w §4 niniejszego Regulaminu, w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 7. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora, czyli BIŻUTERII PERLOVE.
 8. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia konkursu dnia 5 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00 dnia 13 kwietnia 2022 r.
 9. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji mobilnej Instagram, której odpowiednikiem jest portal internetowy mieszczący się pod adresem www.instagram.com i zostanie ogłoszony na fanpage Organizatora mieszczącym się pod adresem www.instagram.com/perlovepl, nazwa użytkownika "perlovepl" (dalej: „Instagram”).
 10. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nimi związany.
 11. Konkurs jest prowadzony za zgodą organizatora wyborów Miss Warszawy 2022 i nie ma wpływu na przebieg oficjalnych wyborów miss podczas gali 10 kwietnia 2022 roku.
 12. Ważnym elementem konkursu jest grafika konkursowa, zwana dalej „Grafiką konkursową”, która wygląda następująco:

grafika konkursu piękno ma wiele twarzy

 

§3 [ZASADY KONKURSU]

 1. W ramach konkursu jego Uczestnicy będą głosować na jedną z 16 kandydatek (dalej: „Kandydatki”) do wyborów Miss Warszawy 2022.
 2. Zdjęcia wszystkich Kandydatek są zaprezentowane jako kolejne slajdy w poście konkursowym zamieszczonym na profilu Organizatora @perlovepl prowadzonym w aplikacji Instagram. 
 3. Każda z Kandydatek przy swoim zdjęciu ma przydzielony numer, który jest tożsamy z numerem przydzielonym w wyborach Miss warszawy 2022. 
 4. Aby wziąć udział Konkursie Uczestnik powinien: 
 • Zaobserwować profil Organizatora o nazwie „perlovepl” (www.instagram.com/perlovepl) poprzez kliknięcie na nim opcji „OBSERWUJ” z konta w serwisie Instagram, z którego uczestnik bierze udział w konkursie, odpowiadającej za śledzenie profilu Organizatora i wyświetlanie Uczestnikowi postów zamieszczanych na tym profilu,
 • Polubić post konkursowy Organizatora (dać serduszko),
 • Zagłosować na wybraną przez siebie Kandydatkę poprzez wstawienie pod Grafiką konkursową komentarza zawierającego w jego treści numer wybranej Kandydatki oraz krótkie uzasadnienie swojego wyboru,
 • Jeżeli Uczestnik posiada konto prywatne, aby wziąć udział w konkursie powinien do czasu wyłonienia Laureatów zmienić rodzaj konta na publiczne. Konta prywatne nie mogą brać udziału w Konkursie.
 1. Dodatkowo brane będą pod uwagę:
 • Udostępnienia przez Uczestników posta konkursowego w relacji na ich kontach i oznaczenie na nich profilu Organizatora @perlovepl,
 • Bycie aktywnym na profilu Organizatora, czyli komentowanie i dawanie serduszek przy innych postach Organizatora.
 1. Wyłonienie zwycięzców wśród Uczestników Konkursu będzie polegało na wybraniu przez Organizatora dziesięciu najciekawszych uzasadnień wyboru kandydatki wpisanych przez Uczestników. 
 2. Wygra także jedna Kandydatka do tytułu Miss Warszawy, która zdobędzie największą liczbę głosów. W tym przypadku zliczone zostaną głosy ze wszystkich komentarzy także tych nie posiadających uzasadnienia wyboru kandydatki.
 3. Każdy z Uczestników ma prawo wziąć udział w konkursie więcej niż jeden raz, a także oddać więcej niż jeden głos bez uzasadnienia.
 4. Konkurs jest prowadzony za zgodą organizatora wyborów Miss Warszawy 2022 i nie ma wpływu na przebieg oficjalnych wyborów miss podczas gali 10 kwietnia 2022 roku.

 

§4 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznanych zostanie łącznie 11 (słownie: jedenaście) nagród (dalej: „Nagrody”). Z czego dziesięć zostanie przyznanych wybranym przez Organizatora Uczestnikom Konkursu, a jedna wybranej przez Uczestników Kandydatce do tytułu Miss Warszawy.
 2. Nagrodami w Konkursie są bony, z których każdy ma wartość 200 zł. Bony można wykorzystać na zakup biżuterii Perlove na stronie internetowej Organizatora www.perlove.pl. Zasady korzystania z bonów zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Bony można wykorzystać do 31 października 2022 roku.
 3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na inną rzecz, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast wydania Nagrody.

 

 §5 [UCZESTNICY I ICH UDZIAŁ W KONKURSIE]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są̨ osobami pełnoletnimi lub są̨ osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. 
 3. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.
 6. Udział w konkursie wymaga od Uczestników dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z dostępem do internetu. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi także posiadać konto zarejestrowane w aplikacji Instagram i być właścicielem tego konta. Konta Uczestników muszą być ich prawdziwymi kontami. Nie jest dopuszczalne branie udziału w konkursie z kont nieprawdziwych założonych jedynie w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Komentarze biorące udział w konkursie powinny być napisane w języku polskim i nie powinny zawierać błędów ortograficznych oraz stylistycznych. Opisy z dużą liczbą takich błędów nie będą brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców. Dopuszczalne jest tworzenie opisów bez używania polskich znaków.
 8. Komentarze biorące udział w konkursie nie mogą: 
 • zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
 • zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora,
 • zawierać treści obraźliwych dla Organizatora lub stanowiących antyreklamę dla produktów Organizatora,
 • naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
 • być kopią opisów innych Uczestników biorących udział w Konkursie.
 1. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie.

 

 §6 [PRZEBIEG KONKURSU I WYŁONIENIE LAUREATÓW]

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród Uczestników spełniających wszystkie warunki Konkursu na podstawie wyboru najciekawszych komentarzy.
 2. Opisy zawierające rażące błędy ortograficzne oraz stylistyczne nie będą brane pod uwagę.
 3. Wyboru najlepszych opisów dokona Organizator.
 4. Wyniki Konkursu zostaną podane na fanpage Organizatora na portalu Instagram dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00.
 5. Lista Laureatów będzie zawierała nazwy kont użytkowników Konkursu.
 6. Laureaci są zobowiązani do wysłania w terminie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu poprzez aplikację Instagram, wiadomości zawierającej adres e-mail, na który zostanie wysłana Uczestnikowi karta podarunkowa. W przypadku nieotrzymania od Laureata w wyznaczonym terminie wiadomości, o której mowa powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.

 

  §7 [REKLAMACJE]

 1. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator, który zwalnia właściciela aplikacji Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu aplikacji Instagram, oraz za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
 3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Biżuteria Perlove Emilia Rogala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klukowskiej 52/21, Warszawa 03-892, lub drogą mailową na adres sklep@perlove.pl.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5. Reklamacja powinna zawierać: nazwę konkursu, nazwę konta Uczestnika, jego imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 7. Uczestnik o rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 8. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

  §8 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, czyli firma Biżuteria Perlove Emilia Rogala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klukowskiej 52/21, NIP: 1132349444.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronach Konkursowych oraz w celu wysyłki nagród.
 3. Uczestnicy konkursu biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich nazwy użytkownika na liście laureatów, w przypadku gdy zostaną wybrani jako zwycięzcy Konkursu.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r. Poz 926, z późn. Zm).

 

  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU - Zasady korzystania z bonów

 1. Każdy bon zawiera indywidualny kod, którego użycie podczas zakupu spowoduje odliczenie kwoty przypisanej do bonu od ostatecznej kwoty do zapłaty.
 2. Kod umieszczony na bonie należy wpisać podczas składania zamówienia w polu dedykowanym do wpisania kodu rabatowego. 
 3. Do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden bon, czyli jeden kod. W związku z tym do takiego zamówienia nie można wykorzystać jednocześnie kodów rabatowych wynikających z innych promocji.
 4. Jeśli zakup będzie na mniejszą kwotę niż kwota bonu, niewykorzystana kwota przepadnie.
 5. Jeśli zakup będzie na kwotę wyższą niż kwota bonu, pozostałą kwotę będzie można dopłacić jednym ze sposobów płatności oferowanych przez sklep.
 6. Wartość bonu nie jest uwzględniana przy wyliczaniu kosztu przesyłki dla zamówienia. 
 7. Bony nie są wymieniane na gotówkę.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy do zamówienia opłaconego bonem, zwrot środków odbędzie się także na bon.

 

 

Regulamin konkursu

 

Regulamin Konkursu w pliku PDF możesz pobrać tutaj.

 

 

-5%

na pierwsze zakupy!

Po zapisaniu się do newslettera
kod rabatowy na zakupy
otrzymasz na podanego maila.

Metody płatności
Sposoby dostawy
tel. 505 200 321 (pon. - pt. 10 - 16)