Regulamin konkursu

 

REGULAMIN „KONKURSU WALENTYNKOWEGO 2017”

z dnia 1 lutego 2017 roku

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem „Konkursu Walentynkowego 2017” (dalej: „Konkurs”) jest firma Perlove Emilia Rogala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stalowej 44/17, NIP: 1132349444, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 6. Organizator jest przyrzekającym Nagrody, o których jest mowa w §3 niniejszego Regulaminu, w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 7. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora, czyli biżuterii marki PERLOVE.
 8. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia konkursu dnia 1 lutego 2017 r. do końca dnia 12 lutego 2017 r.
 9. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem portalu internetowego mieszczącego się pod adresem www.facebook.com i zostanie ogłoszony na fanpage Organizatora mieszczącym się pod dokładnym adresem www.facebook.com/bizuteriaperlove (dalej: „Facebook”) oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Instagram, której odpowiednikiem jest portal internetowy mieszczący się pod adresem www.instagram.com i zostanie ogłoszony na fanpage Organizatora mieszczącym się pod adresem www.instagram.com/perlovepl, nazwa użytkownika "perlovepl" (dalej: „Instagram”).
 10. Właścicielem portalu Facebook jest firma Facebook, Inc. Company 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA, 94025 United States, zaś właścicielem aplikacji mobilnej i portalu Instagram jest firma Instagram 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 United States.
 11. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook czy Instagram ani z nimi związany.
 12. Ważnym elementem konkursu jest grafika konkursowa, zwana dalej „Grafiką konkursową”.
 13. Grafika konkursowa przygotowana na Konkurs na Facebooku wygląda następująco:

grafika konkursowa na facebooku

 

A poniżej znajduje się Grafika konkursowa przygotowana na Konkurs na Instagramie:

grafika konkursowa na instagramie

 

§3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznanych zostanie w sumie 8 nagród (dalej: „Nagrody”). Z czego 4 zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu na Facebooku, a pozostałe 4 Uczestnikom Konkursu na Instagramie.
 2. Nagrodami w konkursie jest 8 bransoletek z serduszkiem na łańcuszku o długości 19 cm wykonanych ze srebra próby 925 takich jak na Grafice konkursowej. Zawieszki w kształcie serduszek znajdujące się na bransoletkach mogą posiadać zarysowania.
 3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na inną rzecz, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast wydania Nagrody.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 5. Dopuszczalna jest jednak możliwość aby jedna osoba otrzymała dwie Nagrody w przypadku gdy weźmie udział w Konkursie zarówno na portalu Facebook jak i Instagram i w obu przypadkach zostanie wyłoniona jako zwycięzca Konkursu.

 

 §2 [UCZESTNICY I ICH UDZIAŁ W KONKURSIE]

 1. W Konkursie mogą̨ brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są̨ osobami pełnoletnimi lub są̨ osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę̨ przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.
 6. Udział w konkursie wymaga od Uczestników dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z dostępem do internetu. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi także posiadać konto zarejestrowane na portalu, na którym będzie prowadzony Konkurs, a w którym chce wziąć udział i być właścicielem tego konta. Konta Uczestników muszą być ich prawdziwymi kontami. Nie jest dopuszczalne branie udziału w konkursie z kont nieprawdziwych założonych jedynie w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Aby wziąć udział w Konkursie prowadzonym na portalu Facebook, Uczestnik powinien:
  • Polubić fanpage Organizatora mieszczący się pod adresem www.facebook.com/bizuteriaperlove poprzez kliknięcie opcji „Lubię to” odpowiadającej za śledzenie fanpage Organizatora i wyświetlanie Uczestnikowi postów zamieszczanych przez Organizatora na jego fanpage,
  • Udostępnić publicznie Grafikę konkursową tam zamieszczoną i w opisie do udostępnionej Grafiki konkursowej maksymalnie w 3 zdaniach zachęcić znajomych do udziału w Konkursie,
  • Otagować Grafikę konkursową zamieszczając w opisie także następujące sformułowania: "#konkurs #walentynki #wygrajcelebrytke”.
 8. Aby wziąć udział konkursie prowadzonym przez aplikację Instagram należy:
  • Zaobserwować profil Organizatora o nazwie „perlovepl” (www.instagram.com/perlovepl) poprzez kliknięcie na nim opcji „+OBSERWUJ” z konta w serwisie Instagram, z którego uczestnik bierze udział w konkursie, odpowiadającej za śledzenie profilu Organizatora i wyświetlanie Uczestnikowi postów zamieszczanych na tym profilu,
  • Udostępnić publicznie Grafikę konkursową zamieszoną na profilu "perlovepl" (www.instagram.com/perlovepl) i w opisie do udostępnionej Grafiki konkursowej maksymalnie w 3 zdaniach zachęcić znajomych do udziału w Konkursie,
  • Otagować udostępnioną Grafikę konkursową zamieszczając w opisie do niej także następujące sformułowania: "@perlovepl #konkurs #walentynki #wygrajcelebrytke”.
  • Jeżeli Uczestnik posiada konto prywatne, aby wziąć udział w konkursie powinien do czasu wyłonienia Laureatów, czyli do 14 lutego 2017 r. zmienić rodzaj konta na publiczne. Konta prywatne nie mogą brać udziału w Konkursie.
 9. Opisy do Grafik Konkursowych zachęcające do udziału w konkursie zarówno na Facebooku jak i na Instagramie powinny być napisane w języku polskim i nie powinny zawierać błędów ortograficznych oraz stylistycznych. Opisy z dużą liczbą takich błędów nie będą brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców. Dopuszczalne jest tworzenie opisów bez używania polskich znaków.
 10. Opisy Uczestników do Grafiki konkursowej zachęcające do udziału w konkursie nie mogą:
  • zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  • zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora,
  • zawierać treści obraźliwych dla Organizatora lub stanowiących antyreklamę dla produktów Organizatora,
  • naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
  • być kopią opisów innych Uczestników biorących udział w Konkursie.
 11. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do Nagrody w Konkursie.
 12. Każdy z Uczestników ma prawo wziąć udział w Konkursie jeden raz na portalu Facebook i jeden raz za pośrednictwem aplikacji Instagram.

 

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU I WYŁONIENIE LAUREATÓW]

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród Uczestników spełniających wszystkie warunki Konkursu dla danego portalu (Facebook lub Instagram) na podstawie wyboru najciekawszych i najlepiej zachęcających do udziału w Konkursie opisów zamieszczonych przy udostępnionych Grafikach konkursowych.
 2. Opisy zawierające rażące błędy ortograficzne oraz stylistyczne nie będą brane w ogóle pod uwagę.
 3. Wyboru najlepszych opisów dokona Organizator.
 4. Wyniki Konkursu zostaną podane na fanpage Organizatora na portalu Facebook i Instagramie oraz na stronie www.perlove.pl/konkurs dnia 14 lutego 2017 r. około godz. 15:00.
 5. Lista Laureatów będzie zawierała nazwy użytkowników z portalu, w którym wyłoniono danego Laureata.
 6. Laureaci są zobowiązani do wysłania w terminie do dnia 20 lutego 2017 r. wiadomości poprzez portal, na którym zwyciężyli w konkursie, wiadomości zawierającej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska oraz adresu krajowego do wysyłki nagrody.
 7. Organizator zastrzega prawo do niewysyłania nagrody poza teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 20 lutego 2017 r. wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 9. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 24 lutego 2017 w formie przesyłki listowej poleconej ekonomicznej na adres podany w nadesłanej przez Laureata wiadomości.
 10. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator, który zwalnia firmę Facebook oraz Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu portali Facebook i aplikacji Instagram, oraz za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
 3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Perlove Emilia Rogala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stalowej 44/17, Warszawa 03-429, lub drogą mailową na adres sklep@perlove.pl.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5. Reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs Walentynkowy 2017” oraz zawierać: nazwę Uczestnika z portalu, na którym brał udział w Konkursie, jego imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 7. Uczestnik o rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 8. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, czyli firma Perlove Emilia Rogala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stalowej 44/17, NIP: 1132349444.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronach Konkursowych oraz w celu wysyłki nagród.
 3. Uczestnicy konkursu biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich imienia, nazwiska, oraz nazwy użytkownika na liście laureatów, w przypadku gdy zostaną wybrani jako zwycięzcy konkursu.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r. Poz 926, z późn. Zm).

 

Regulamin konkursu

 

Regulamin "Konkursu Walentynkowego" w pliku PDF możesz pobrać tutaj.

Pomyślnie dodano do koszyka:
Ilość:
Cena: